Historia narodów Słowiańskich

Jedno jest pewne - Słowianie zasiedlali Europę Środkową i Południową od lat

550 n. e. i przebywali na obszarze między Wisłą a Odrą. O fakcie tym świadczą liczne kroniki, w których językoznawcy doszukali się zarówno słowiańskich imion jak i nazw przedmiotów oraz roślin opartych na języku indoeuropejskim z cechami charakterystycznymi dla Słowian. Przyjmuje się więc V wiek za okres przybycia Słowian, a ich pochodzenie traktowane jest nadal z wielkim dystansem mimo, iż są i teorie mówiące, że Słowianie

są odwiecznymi mieszkańcami terenów między Wisłą a Odrą.

Pozostawiając te wszystkie założenia dalsza historia Słowian jest bardziej pewna i mniej w niej wątpliwości odnośnie dziejów tych plemion. Od VI wieku datuje się okres Wielkiej Wędrówki Słowian, którzy rozprzestrzeniali się na zajętych terenach w kierunku Łaby, Wołgi, dalej na wschód, po Bramę Morawską i Przełęcz Dukielską. Nasi przodkowie preferowali tereny leśne położone w okolicach rzek, bagien. Zakładali osady, uprawiali ziemię, prowadzili hodowlę zwierząt, rozwijali rzemiosło, ceramikę, czcili bogów i budowali im liczne świątynie. Ekspansje te zmieniły obraz etniczny Europy od Łaby po Dniestr

i od jeziora Ładoga po Peloponez. Wielokrotnie Słowianie próbowali zawładnąć stolicą świata, jaką wówczas było Bizancjum, potem Konstantynopolem, a następnie i Czarnogrodem. Słowianie za cel stawiali sobie urzeczywistnienie wszelkich marzeń o zawładnięciu skarbami świata, jakie symbolizowała stolica nad Bosforem.

Okres od VI do IXw

W dzisiejszych czasach wśród narodów słowiańskich dochodzi do licznych

konfliktów - sporów na szeroką skalę. Przykładem są narody byłej Jugosławii, które

w dalszym ciągu dzielą się, rozbijając na mniejsze narody. Tematyka ta związana

jest jednakże z polityką danych narodów i nieporozumieniami na tle religijnym. Jednakże

nie sposób, zapomnieć o wspólnych korzeniach słowiańskich, na których opiera się cała kultura, obyczajowość i język Słowian. Jest to żywa więź, niemożliwa do rozerwania dla człowieka na tle konfliktów. Może właśnie wspólne korzenie i zbytnie podobieństwo myślowe są przyczyną sporów - zdarzających się, nawet w najlepszych rodzinach.